Vedtægter

§1 Navn
Klubbens navn er: BUSTER - film for børn og unge Klubbens hjemsted er: Holstebro

§2 Formål
Børnefilmklubbens formål er at samle medlemmer til forevisning af film, der er særlig egnede for børn og unge.

Børnefilmklubben arbejder for udbredelse og kendskab til film og billeder, så børn og unge aktivt og kreativt kan arbejde videre med mediet.

Børnefilmklubben skal arbejde for at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer inden for det kulturelle felt.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer i klubben kan optages børnlunge med skriftlig tilladelse fra forældre eller stedfortrædere. Som medlemmer kan endvidere optages forældre og andre personer med særlig interesse for børnefilmklubsamarbejdet.

§ 4 Medlemskontingent
Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent for 1 år ad gangen.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ret til at give møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen har de i henhold til S 3 optagne medlemmer.

Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden 1. maj, indkaldes via hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse.

§ 6 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent og sekretær
2. Beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelse plus tre suppleanter 6. Valg af revisor og suppleanter
7. Eventuelt

§ 7 Forslag
Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlíngen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

§ 8 Ekstraordinærgeneralforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne når mindst2S af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. lndkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel.

§ 9 Bestyrelsen
Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer og 3 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer skal være fyldt 16 år. Bestyrelsen inddrager børn og unge i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen er valgt for 2 àr. Suppleanter er valgt for 1 år. Genvalg kan finde sted. På lige årstal afgår 4 medlemmer og 3 på ulige. Efter bestyrelsesmøder udfærdiges et referat.

Ved generalforsamlingen skrives referat og kopi sendes til Danske Børnefilmklubbers sekretariat.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening

§ 10 Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være revisor i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 11 Tilslutning til Danske Børnefilmklubber
Bestyrelsen afgør ved almindelig stemmeflerhed klubbens tilslutning til Danske Børnefilmklubber. Tilslutningen kræver overholdelse af den mellem Danske Børnefilmklubber og filmbranchen indgåede aftale om forevisning af egnede film for børn, og i øvrigt overholdelse af de på Danske Børnefilmklubbers årlige generalforsamling fastsatte regler.

§ 12 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Til beslutning om vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud, der skal gå til et almennyttigt formå|.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. marts 2017

Kirsten Borg og Ann Dyhrberg Hinrichsen